Impressum

Uitgever:

Kreis Heinsberg - Untere Landschaftsbehörde
Valkenburger Straße 45
D-52525 Heinsberg
Tel. +49 (0) 2452 – 130
www.kreis-heinsberg.de

Districtscommissaris (Landrat):

Stephan Pusch

Deze website is samengesteld door:

Redactie:
aixplan, Aachen

Webdesign & implementatie:

scribble@, Geilenkirchen

Foto's:

Lars Delling
Frank Hecker
Bettina Kreisel

1. Inhoud van de website

Het district Heinsberg doet zijn best ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens op deze website juist en actueel zijn. We zijn echter niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens. Alles wat op de website wordt aangeboden is vrijblijvend. Het district Heinsberg behoudt uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of de gehele website zonder nadere kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de terbeschikkingstelling tijdelijk of definitief te staken.

2. Auteursrecht

Het district Heinsberg streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten op de afbeeldingen, audio-, video- en tekstdocumenten die gebruikt worden in acht te nemen en/of door ons zelf vervaardigde of licentievrije afbeeldingen, audio-, video- en tekstdocumenten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn volledig onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende geldende merkenrecht en het bezitsrecht van de desbetreffende geregistreerde houders. Alleen op grond van het enkel noemen van deze merken kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd worden. Het auteursrecht op door het district Heinsberg zelf vervaardigde objecten die gepubliceerd worden blijft aan het district voorbehouden. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, audio-, video- en tekstdocumenten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van het district niet toegestaan.

3. Gegevensbescherming

Het district Heinsberg neemt de bescherming van persoonsgebonden gegevens zeer serieus. We willen graag dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.
Persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen, zoals uw naam, adres of telefoonnummer. Informatie die niet direct met uw feitelijke identiteit te maken heeft (zoals favoriete websites of het aantal bezoekers van een site), vallen daar niet onder.
U kunt in principe ook van onze website gebruikmaken zonder uw identiteit bekend te maken. Als u een (aan)vraag verzendt via een formulier, wordt er eventueel naar uw naam of naar andere persoonlijke informatie gevraagd. De keuze hiervan al dan niet gebruik te maken is aan u. Wij willen u er op wijzen dat deze informatie op zijn elektronische weg naar ons door onbevoegden gelezen, vervalst of gewist kan worden. Daarom bieden wij ook altijd de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie per post naar ons te versturen.
In verband met uw toegang tot de site worden op onze servers uit veiligheidsoverwegingen gegevens opgeslagen die eventueel ter identificatie kunnen worden gebruikt (bijv. IP-adres, datum, tijd en de pagina's die geopend worden). Er vindt geen persoonsgebonden verwerking plaats. Het recht om een statistische analyse uit te voeren op basis van geanonimiseerde gegevensrecords blijft voorbehouden.
Het doorgeven van persoonsgebonden informatie aan derden
We gebruiken uw persoonsgebonden gegevens alleen binnen het districtsbestuur en de daarmee verbonden diensten en instanties. We verstrekken deze informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden. Wanneer we daar wettelijk of uit hoofde van een gerechtelijk bevel toe worden verplicht, zullen we uw gegevens doorgeven aan de instanties die recht hebben op de desbetreffende informatie.
Minderjarigen
Personen jonger dan 18 jaar dienen zonder toestemming van hun ouders of verzorgers geen persoonsgebonden gegevens aan ons door te geven. Wij vragen geen persoonsgebonden gegevens van minderjarigen, verzamelen deze niet en geven ze ook niet door aan derden.
Links naar andere websites
Met een uitspraak van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank in Hamburg verklaard dat men met het plaatsen van een link ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte site. Dit kan volgens de arrondissementsrechtbank alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van de inhoud van de gelinkte site te distantiëren.
Op de site van het district Heinsberg staan links naar andere internetsites. Voor al deze links geldt: het district Heinsberg verklaart uitdrukkelijk dat het geen invloed heeft op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantieert het district zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle op de homepage vermelde gelinkte sites en beschouwt het deze inhoud niet als eigendom.
Deze verklaring geldt voor alle op de homepage van het district Heinsberg getoonde links en voor de inhoud van alle sites waar de door het district Heinsberg geplaatste bannners en links naartoe leiden.
Elektronische communicatie
Bij het communiceren via e-mail kan de verzonden informatie door onbevoegden worden gelezen, vervalst of gewist. Daarom verzoeken wij u vertrouwelijke gegevens per post aan ons toe te sturen. Communicatie via e-mail gebeurt op eigen risico.
Aanvragen en verklaringen die schriftelijk moeten worden ingediend, mogen momenteel overeenkomstig artikel 3, lid a, van de Algemene wet bestuursrecht voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen (VwVfG NW) niet elektronisch worden ingediend, omdat het district Heinsberg nog niet voldoet aan de technische voorwaarden voor het ontvangen van elektronische documenten met een gekwalificeerde elektronische handtekening conform de desbetreffende wet op handtekeningen (Signaturgesetz).  

4. Aansprakelijkheid

Het district Heinsberg sluit voor zover mogelijk alle aansprakelijkheid uit, althans beperkt deze tot opzet en grove nalatigheid.

5. Gedeeltelijke nietigheid

Deze verklaringen maken deel uit van de website van waaruit deze pagina geopend is. Voor zover delen van of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeenkomen met de actuele rechtssituatie, dan wordt de werking van de overige delen van dit document daardoor niet aangetast.Kreis Heinsberg - Untere Landschaftsbehörde

Valkenburger Straße 45
D-52525 Heinsberg
Tel. +49 (0) 2452 – 130
www.kreis-heinsberg.de

 

pic